25/08/2017


Bước 1 : Fake ip trang ( www.hola.org). Sau đó, vào facebook,  fake ip sang Lào
Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa
Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :


v  Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này:
나는 팀이 입증 형태로이 계정의 잠금
해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 우리
v  Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này :
나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지
, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을
해제하기 위해이 편지를 고려해야 것으로
뭔가 문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하
때문에
v  Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :
안녕하세요 페이스 북이 검증 템플릿이
, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장
기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화
있습니다. 페이스 팀은 검토 잠금
!
ü  이메일 : (Email của bạn )
ü  계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
ü  생일 : (Ngày sinh của bạn )
ü  여권에 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )


- - 8 bình luận CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (8)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé